O G Ł O S Z E N I E
Informacje Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego na temat rekrutacji dzieci do Oddziałów Przedszkolnych na rok szkolny 2016/2017.
Pliki informacyjne do pobrania i wydrukowania:
   * Zarządzenie Nr 166/16 Burmistrza Miasta Kościana w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan.
   * Zarządzenie Nr 172/16 Burmistrza Miasta Kościana w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w zarządzeniu Nr 166/16. Burmistrza Miasta Kościana z dnia 26 stycznia 2016 roku.
   * Uchwała Nr IV/24/15 Rady Miejskiej Kościana w sprawie kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej Kościan.
   * Wniosek o przyjęcie dziecka do samorządowego przedszkola/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
   * Oświadczenie o spełnieniu warunków rodziny wielodzietnej.
   * Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka.
   * Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
   * Oświadczenie, że moje dziecko w przyszłym roku będzie podlegało obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu.
   * Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
   * Oświadczenie, że moje dziecko w poprzednim roku szkolnym uczestniczyło w postępowaniu rekrutacyjnym i nie zostało przyjęte do żadnego przedszkola/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
   * Potwierdzenie woli przyjęcia na rok szkolny 2016/2017 mojego dziecka do przedszkola samorządowego/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.


O G Ł O S Z E N I E
Informacje Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego na temat rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/2017.
Pliki informacyjne do pobrania i wydrukowania:
   * Zarządzenie Nr 167/16 Burmistrza Miasta Kościana w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan.
   * Uchwała Nr X/108/15 Rady Miejskiej Kościana w sprawie kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do klasy pierwszej dla kandydatów spoza obwodu szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan.
   * Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
   * Zgłoszenie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
   * Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny we wskazanej szkole podstawowej lub gimnazjum włączonym do zespołu szkół.
   * Oświadczenie, że moje dziecko w roku szkolnym 2015/2016 uczęszcza do Samorządowego Przedszkola/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej.
   * Oświadczenie, że blisko szkoły mieszkają krewni dziecka, wspierający nas/mnie w zapewnieniu dziecku należytej opieki.
   * Oświadczenie o spełnieniu warunków rodziny wielodzietnej.
   * Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka.
   * Potwierdzenie woli przyjęcia na rok szkolny 2016/2017 mojego dziecka do Szkoły Podstawowej.


O G Ł O S Z E N I E
Informacje Dyrektora Gimnazjum nr 4 im. Mariana Koszewskiego na temat rekrutacji do klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny 2016/2017.
Pliki informacyjne do pobrania i wydrukowania:
   * Uchwała Nr X/109/15 Rady Miejskiej Kościana w sprawie kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do klasy pierwszej dla kandydatów spoza obwodu gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan.
   * Zarządzenie Nr 110.1.4.2016 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie szczegółowych terminów przyjmowania do publicznych szkół na rok szkolny 2016/2017.
   * Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych gimnazjów. (Załącznik nr 1).
   * Oświadczenia: o spełnianiu warunków rodziny wielodzietnej, o samotnym wychowywaniu dziecka, o rodzeństwie kandydata, o uczęszczaniu do szkoły podstawowej włączonej do zespołu szkół.
   * Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum.
   * Zgłoszenie do klasy pierwszej gimnazjum .

e-mail